Regulamin

Ogólne warunki korzystania przez użytkowników z serwisu internetowego „Sumpto”.

Postanowienia Ogólne

 • Serwis internetowy „Sumpto” jest prowadzony przez „SUMPTO” Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni przy ul. Hryniewickiego 6B/135, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 380538, o kapitale zakładowym 120.000,00 zł, nr NIP 586-22-65-383 zwaną w dalszej części regulaminu „SUMPTO”.
 • Niniejsze „Ogólne warunki korzystania przez użytkowników z serwisu tematycznego „Sumpto”- zwane w dalszej części „Regulaminem”- określają zasady nieodpłatnego korzystania przez użytkowników z przedmiotowego serwisu tematycznego prowadzonego za pośrednictwem strony internetowej: sumpto.pl
 • Serwis „Sumpto ” poświęcony jest tematyce usług IT dla firm, a przedstawione oferty mają na celu spełnienie oczekiwań użytkowników serwisu. „SUMPTO” zapewnia dostęp użytkowników do przedmiotowego serwisu na czas nieoznaczony.
 • Każdy użytkownik, który przystępuje do korzystania z serwisu: „Sumpto”- przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

Zasady dostępu użytkowników indywidualnych do zasobów serwisu: „Sumpto” oraz prawo złożenia reklamacji

 • Korzystanie z przedmiotowego serwisu: „Sumpto” nie jest uzależnione od spełnienia przez użytkowników jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp do serwisu nie jest uzależniony od dokonania przez użytkownika rejestracji w systemie.
 • Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z serwisu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz dobrymi obyczajami. W szczególności użytkownik powinien korzystać z informacji uzyskanych za pomocą tegoż serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty.
 • Użytkownik może złożyć reklamację związaną ze świadczeniem usług przez „SUMPTO” poprzez wysłanie wiadomości na adres kontakt@sumpto.pl określając: przedmiot reklamowanej usługi, precyzyjne żądanie użytkownika wraz ze wskazaniem jego uzasadnienia.
 • Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od daty jej wpłynięcia, jednakże w sytuacji, gdy sprawa będzie wymagała przeprowadzenia rozbudowanego postępowania wyjaśniającego termin ten może ulec przedłużeniu o kolejne 30 dni.
 • Po rozpatrzeniu reklamacji użytkownik otrzyma na podany adres e-mail informację o wynikach przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego.

Prawa autorskie

 • Układ treści zawarty w serwisie „Sumpto”, materiały pisemne, zdjęcia, grafika i inne korzystają z ochrony udzielanej przez przepisy prawa autorskiego, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006, poz. 90 nr 631- tekst jedn.). Tym samym każdy z użytkowników jest zobowiązany do poszanowania praw autorskich.
 • W przypadku naruszenia przez użytkowników zasad określonych przez przepisy prawa autorskiego i wystąpienia szkody po stronie „SUMPTO” użytkownik będzie pociągnięty do odpowiedzialności na zasadach ogólnych.

Ochrona danych osobowych użytkowników serwisu

 • Ochrona danych osobowych użytkowników serwisu jest naszym najwyższym priorytetem. Dlatego przedsięwzięliśmy odpowiednie kroki prawne, aby przetwarzanie danych osobowych użytkowników serwisu było zgodne z zasadami wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014, poz. 1182- tekst jedn.).
 • Administratorem danych osobowych jest „SUMPTO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (81-340) przy ul. Hryniewickiego 6B/135, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem: 380538
 • Każdy użytkownik serwisu wypełniając formularz kontaktowy podaje następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu w celu przedstawienia ofert i informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013, poz. 1422 – tekst jedn.). Pozyskane dane są gromadzone na bezpiecznych serwerach, do których dostęp za pomocą hasła ma wyłącznie upoważniony personel.
 • Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do prawidłowego wykonywania usług oferowanych przez „SUMPTO”. Kompletnie wypełnienie formularza kontaktowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie tychże danych osobowych w związku z wykonaniem oferowanych usług.
 • Użytkownik w każdym czasie ma prawo odwołania zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez administratora danych, poprzez wysyłanie na adres e-mail kontakt@sumpto.pl stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska użytkownika.
 • Użytkownik może w każdym czasie uzyskać dostęp do podanych przez siebie danych osobowych oraz wyrazić wolę ich poprawienia, uaktualnienia poprzez wysyłanie na adres e-mail kontakt@sumpto.pl stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska użytkownika.

Postanowienia końcowe

 • Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania serwisu: „Sumpto” można kierować na adres siedziby „SUMPTO” oraz pod adres e-mail: kontakt@sumpto.pl.
 • Niniejszy regulamin może ulec zmianie, a wszelkie zmiany regulaminu obowiązują użytkowników od dnia ich ogłoszenia na stronie sumpto.pl. W odniesieniu do usług świadczonych przed zmianą przedmiotowego regulaminu zastosowanie ma regulamin w brzmieniu obowiązującym w chwili zawarcia umowy, chyba że obie strony wyrażą zgodę na stosowania zmienionego regulaminu do takiej umowy.
 • Dotychczasowy regulamin będzie dostępny w „SUMPTO” i może być przekazany zainteresowanemu użytkownikowi na każde żądanie skierowane mailem na adres: kontakt@sumpto.pl.